GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
A. GİRİŞ

Veri gizliliği 7İMMO için son derece önemli ve kişisel verilerinizin işlenmesi sürecimizin açık ve şeffaf olmasına özellikle önem vermekteyiz.
Bu nedenle kişisel verilerinizin nasıl işleneceği ve korunacağını işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (bundan sonra kısaca “Politika” olarak anılacaktır) açıklamaktayız. Bu içerik önemlidir, bu yüzden lütfen dikkatli şekilde okuyunuz ve gizliliğinizi kontrol ettiğinizden emin olunuz.
Başlamadan önce sizlere gizlilik ilkelerimizi açıklamak isteriz:
·Gizliliğinizi ciddiye alıyoruz.
·Kişisel verilerinizin güvenliğini koruyacağımızı taahhüt ediyoruz.
·Kişisel verilerinizi kullanırken veri gizliliği yasalarına uygun hareket ediyoruz.
·Kişisel verilerinizi sadece bu belgede açıklanan şekillerde kullanıyoruz.
·Gerekli değilse, kişisel verilerinizi toplamayacağız.
·Kişisel verileri toplama amaçlarımız açısından artık gerekli olmadığında kişisel verilerinizi toplamayı bırakacağız.
·Kişisel verilerinizin kontrolü için sahip olduğunuz haklarınızı sizlere açıklayacağız.
A.1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SORUMLUSU KİMDİR?
Verilerin işlenmesinde veri sorumlusu, Mersis Numarası0764032813300018 olan SEVEN GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ’dir. (“7İMMO” veya “ŞİRKET”)
7İMMO iletişim bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:
·Posta adresi: ikitelli Osb Mah. 6.Cadde Beyaz Tower No:1 D:30 Başakşehir-İstanbul TURKİYE
·Telefon: 0212 255 47 35
·E-posta:info@7immo.com
A.2. POLİTİKA AMACI
İşbu Politika, oto anahtar ve kilit sistemleri alanında faaliyet gösteren, 7İMMO’nun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında düzenlenen ve korunan kişisel verilerin işlenmesinde ve korunmasında, mevzuata uyumu teminen benimsediği ilke ve prensipleri düzenlemektedir.
Kişisel verilerin korunması, 7İMMO için büyük hassasiyet arz etmekte olup şirketimizin öncelikleri arasındadır.
Kişisel verilerin işlenmesi politikası metni, 7İMMO ile www.7immo.com sitesine (bundan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır) internet sitesi üzerinden ya da 7İMMO tarafından ilan edilen mobil uygulamalar üzerinden üye olan gerçek kişi kullanıcı ve tüzel kişi kullanıcının temsil yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen üyelik sözleşmesi ile ticari nitelikli mesafeli satış sözleşmesinin de ayrılmaz bir parçasıdır.
A.3. POLİTİKA KAPSAMI
İşbu Politika, Şirketimizin, müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, bunların çalışanlarının, Şirketimiz stajyerlerinin ve çalışanlarının, stajyer ve çalışan adaylarının, hissedarlarının, yetkililerinin, ticari ilişki içinde bulunduğu kuruluşların yetkilileri, hissedarları ve çalışanlarının, fiziki ve sanal ziyaretçilerinin, üyelerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır. Ayrıca, işbu Politika ile benimsenen ilke ve prensipler, Şirketimizin işlediği kişisel verileri işleyen, kişisel verilere erişimi olan, Şirket’e kişisel veri sağlayan veya Şirket’ten veri alan tüm çalışanlara, çalışan adaylarına, taşeron çalışanlarına, mevcut ve potansiyel iş ortaklarına, Şirket’in bağlı şirketlerinin çalışanlarına ve bunların yetkililerine uygulanır.
A.4. TANIMLAR
Açık Rıza :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Kişisel Verilerin İşlenmesi :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, (tüzel kişi yetkilileri dâhil)
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Özel Nitelikli Kişisel Veri :Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verileri,
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusunu,
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi,
Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Kanun : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Anonim Hale Getirme : Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini
ifade eder.
B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR ESASLAR
Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde, Anayasa ile Kanun başta olmak üzere, tüm mevzuata uygun olarak belirlenmiş ve benimsenmiş olan aşağıdaki esaslara uygun hareket etmektedir.
B.1.7İMMO tarafından toplanan kişisel veri türleri nelerdir?
Sizden topladığımız kişisel verileri birkaç farklı şekilde kullanıyoruz, topladığımız verileri işleme amacımız ilgili veriye bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdaki tabloda bu husus ayrıntılı olarak açıklanmış, topladığımız kişisel veri türleri ve toplama amacımız gösterilmiştir.

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri Örneği

Kimlik Bilgileri & İletişim Bilgileri

 

Örneğin adınız, doğum tarihiniz, doğum yeri, kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, anne adı, baba adı, kimlik seri numarası, kimlik geçerlilik tarihi, imza, kimlik fotoğrafı, cinsiyet, e-posta adresiniz, posta adresiniz, ikametgah adresi, telefon numaranız ve diğer kişisel veriler

Müşteri İşlem Bilgisi

Örneğin ödeme kart bilgisi, çağrı belgesi kayıtları, hesap sahibinin adı, fatura bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, dekont bilgileri, hesap bilgileri, müşterinin gerçekleştirdiği hesap hareketleri, iletişim geçmişi vs.

Finansal Bilgiler

Örneğin, banka/ödeme kuruluşu bilgisi, müşteri numarası, ödeme hesap bilgisi, çağrı belgesi kayıtları, hesap sahibinin adı, fatura bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, dekont bilgileri, hesap bilgileri, finansal performans bilgileri, işletme bilgileri vs.

Pazarlama Bilgisi

 

Örneğin 7İMMO ile müşteri arasında telefon ve e-mail üzerinden gerçekleştirilen konuşma ve yazışmalar, iletişim geçmişi, alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vs.

Lokasyon Bilgisi

Örneğin işlemin gerçekleştiği ve bulunduğu yerin konum bilgileri.

Risk Yönetimi Bilgisi

Örneğin ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vs.

İşlem Güvenliği Bilgisi & Şikayet Yönetimi Bilgisi

 

Örneğin müşterinin IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, anlık fotoğraf, işletme fotoğrafı, işlem dekontları, ikametgah adresi, nüfus kayıt örneği belgesi, vergi levhası, internet sağlayıcısı, kullandığı işletim sistemi ve tarayıcı, cihaz tipi; örneğin diz üstü bilgisayar ya da akıllı telefon, mobil uygulama ya da web sitesi, cihaz çerez ayarları ve cihazla ilgili diğer ayrıntılar, müşteri cihazı tarafından bildirilen coğrafi bölge vb.


B.2. 7İMMO kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir?
7İMMO kişisel bilgilerinizi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için aşağıda belirtilen amaçlar için ve aşağıda belirtilen yasal dayanaklara bağlı olarak işler:

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları

Veri İşlemenin Yasal Dayanakları

Kurumsal İletişim ve Müşteri İletişimi kanallarından ilettiğiniz talepleri veya başvuruları yerine getirmek, kimlik ve iletişim bilgilerini güncellemek. Alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi. Teslim edilecek ürünün müşteri siparişine uygun olarak hazırlanması ve taahhüt edilen teslim süresi içinde müşteriye ulaşmasının temini. İptal veya iade konusuna ilişkin ürün bedellerinin mümkün olan en kısa sürede müşterinin hesabına aktarılması amacıyla ilgili birime bilgi verilmesi. Müşteriye stokta olmayan ürünü getirmek için veri toplama.

 

Bir sözleşmenin ifası ve ürün ve hizmetlerimizle ilgili güncel bilgilerin kontrolü ile yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerle ilgili başvuru ve talepleri müşterilerimizle/potansiyel müşterilerimizle değerlendirmeye ilişkin meşru menfaatimiz.

Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi amacıyla Mobil uygulama geliştirme hizmetleri ve websitesi kullanılabilirlik ve kalite analizi yapmak. Alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası. Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası.

 

Bir sözleşmenin ifası ve ürün ve hizmetlerimizle ilgili güncel bilgileri müşterilerimizle/potansiyel müşterilerimizle paylaşmaya ilişkin meşru menfaatimiz.

Yaptığınız finansal işlemlere ilişkin mali işlemleri doğrulamak ve gerçekleştirmek, üyelik koşullarının sağlanıp sağlanmadığının teyidini yapmak, Faturaların düzenlenmesi ve düzenli takibi, Şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Bir sözleşmenin ifası.

Kimlik ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi taleplerini yerine getirmek.Bilginin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin süreçlerin oluşturulması ve uygulanması.Riskin kabul edilebilir seviyeye çekilmesi. Risk Yönetimi. Erişim Yetki ve Kontrol Matrisi Oluşturulması.Veri Aktarım tekniklerinin tespiti.Veri saklama süreçlerinin ve yöntemlerinin oluşturulması.Uzaktan erişim yöntem ve süreçlerinin belirlenmesi ve icrası.

Ticari, teknik, idari ve hukuki güvenliğin temini.

İnternet sitesi ve uygulama giriş-çıkış kayıtlarının tutulması. Çevrimiçi ziyaretçi ve kullanıcıların sistem hareketlerinin loglanması.

Müşterilerimizi daha yakından tanımaya ve bu doğrultuda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye ilişkin meşru menfaatimiz ile işlem güvenliğinin sağlanması.

Web sitemizi ziyaret edenleri tespit etmek.

 

Müşterilerimizle/potansiyel müşterilerimizle ürün ve hizmetlerimizle ilgili güncel bilgileri paylaşmaya ilişkin meşru menfaatimiz ve önceden alınmış açık rızanız.

Veri analitiklerini yapmak ve pazar araştırmalarını yürütmek. Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme,promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme,Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, kampanya planlamaları, fizibilite çalışmaları ve CRM kapsamında doğru hedeflemelerin yapılması.

 

 

Müşterilerimizle/potansiyel müşterilerimizle ürün ve hizmetlerimizle ilgili güncel bilgileri paylaşmaya ilişkin meşru menfaatimiz ve önceden alınmış açık rızanız.

Üye olan müşterilerimize sağlanan hizmetleri yürütmek.

Talep edilen her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması, sipariş/iptal/iade süreçlerinin yürütülmesi ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi ve bilgi ve dokümanların şirket kayıtlarında tutulması, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi kapsamında 7İMMO’nun ve iştiraklerinin, hakim şirketinin ve işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi şirketlerin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimize ait tüm lokasyonların güvenliğinin sağlanması, 7İMMO’nun insan kaynakları politikalarının yürütülmesi.

Sorularınızı ve şikâyetlerinizi çözüme kavuşturmak.

Önceden alınmış açık rızanız.

Hesap güvenliğinin sağlanması için Müşteriden bilgi/belge talep etmek.

Sunulan hizmet güvenliğinin taraflar arasında akdedilen sözleşme şartlarına ve yasal mevzuata uygun şekilde sağlanması.

KVKK hukuki ve teknik hizmetleri ve iş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi hizmetlerini yerine getirmek.

Mevzuattan doğan yasal yükümlülükler ve hukuki ve ticari güvenliğinin temini.

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.

Mevzuattan doğan yasal yükümlülükler.

Hizmetlerimize ilişkin haberlere, bilgilere ve güncellemelere, bültenlere, tekliflerimize ve özel etkinliklerle ilgili pazarlama iletişimleri ve ilginizi çekebilecek diğer pazarlama iletişimlerini (SMS, eposta veya telefon yoluyla) göndermek. Aynı zamanda hakkınızda topladığımız verileri, üçüncü tarafların web sitelerinde yer alan ürün ve hizmet reklamlarımızda kullanmak.

Müşterilerimizle/potansiyel tacir sıfatına haiz müşterilerimizle, red hakkı kullanılıncaya kadar, hizmetlerimizle ilgili güncel bilgileri paylaşmaya ilişkin meşru menfaatimiz (SMS,elektronik posta ve telefon kanallarıyla pazarlama yapmak için müşteriler tacir sıfatına haiz olunduğundan mevzuat gereği açık rıza aranmamaktadır)


Kişisel verileriniz, sayılan hizmetlerimiz dâhilinde Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dâhilinde işlenmektedir.
Alışveriş Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı [HA4]inceleyiniz.
B.3. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
7İMMO, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum çerçevesinde ve yasal mevzuata uygun olarak verileri işlemekte ve korumaktadır.
Bu kapsamda 7İMMO tarafından Kanun’un 4. Maddesine uygun olarak, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket edilmektedir:
B.3.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olunması
7İMMO basiretli bir tacir olarak, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir.
B.3.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
7İMMO, faaliyeti kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlar ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.
B.3.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
7İMMO, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler sunulmakta ya da sunulacak hizmetlerle ve yasal yükümlülükleri ile sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.
B.3.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
7İMMO kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu doğrultuda verilerin işlenmesi faaliyetler ve yasal yükümlülükler ile sınırlıdır.
B.3.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
7İMMO, kişisel verilerin hangi amaçlarla ve ne kadar süre işleneceğini henüz işlenmesine başlanılmadan belirlemekte ve kişisel verileri ancak uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.
Ayrıca, veri en aza indirgeme (minimizasyonu) çalışmaları yapmakta, kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülen süreleri tespit etmekte veya mevzuatta öngörülen bir süre olmaması halinde işleme amacına göre azami süreyi tespit etmekte ve kişisel verileri bu sürelerden sonra silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.
Sadece 7İMMO müşterisi olmaya devam ettiğiniz süre boyunca hakkınızdaki bilgiler saklanacaktır. Artık müşteri olmak istemediğinize karar verirseniz, müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçerek elimizdeki bilgilerinizin tamamının silinmesini talep edebilirsiniz.
Makul gereklilikler söz konusu ise ya da yasal veya düzenleyici gereksinimleri karşılamak, uyuşmazlıkları çözümlemek, dolandırıcılığı ve suistimalleri önlemek ya da Kullanım Sözleşmesi ile diğer politikaları icra etmek için gerekmesi durumunda, 7İMMO, hakkınızdaki bilgilerden gerekli olanları, 7İMMO hesabınızı kapattıktan sonra dahi ya da bu hizmetleri sunmamız için bu bilgilere ihtiyacımız kalmamış olmasına karşın saklamaya devam edebilecektir.
B.4 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
B.4.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
B.4.2 Açık Rıza Aranmaksızın Kişisel Verilerinin İşlenebileceği Haller
B.4.2.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde açık rızası alınmadan hukuka uygun olarak işlenebilecektir (Örneğin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Madde 5.)
B.4.2.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatını veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. (Örneğin, Şirketimiz içinde rahatsızlık geçiren bir ziyaretçimizin revire kaldırılması ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesi)
B.4.2.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. (Örneğin, şirketimizden bir hizmet alan bir kişinin fatura bilgilerinin alınması)
B.4.2.4. Hukuki Yükümlülük
7İMMO, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. (Örneğin, MASAK, BTK, BDDK gibi kamu kurumlarınca sorulan sorulara cevap verilmesi, istenen belgelerin gönderilmesi.)
B.4.2.5. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Kişisel verinin, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. (Örneğin, şirketimize iş başvurusu yapan bir kişinin aranması)
B.4.2.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. (Örneğin, Şirketimize yardım bölümü üzerinden başvuru yapan müşterimiz olmayan kişilerin sorularının cevaplanması için bilgilerinin alınması)
B.4.2.7. 7İMMO’nun Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla 7İMMO meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
C. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
7İMMO, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesinde, “özel nitelikli” olarak belirlenen veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerdir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir biçimde 7İMMO tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel veri sahibinin açık rızası üzerine ve açık rıza yok ise kanunlarda öngörülen hallerde, işlenmektedir.
D. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
7İMMO’nun ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan durumlarda veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.
7İMMO ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen süre zarfında; işlediği kişisel verileri KVK Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine ilişkin rehberde belirtilen silme ve anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak siler veya anonimleştirerek kullanmaya devam eder.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi süreçleri bakımından;
-Şirketimiz kayıtlarında bulunan verilerin içinden gereksiz veya tutulmasının hukuka aykırı olduğu verilerin tespit edilmesi ve bu verilere kimlerin hangi yollardan erişebildiğinin tespit edilmesi ile bu kanalların kapatılması,
-Bulut depolama hizmeti sağlayıcıları gibi, üçüncü kişi bir hizmet sağlayıcısından hizmet alınıyor olması halinde, bu hizmet sağlayıcısının kayıtlarında tutulan veriler bu hizmet sağlayıcısının verileri geri getirebilme yetkisinin (teknik imkanı) olup olmadığı kontrol edilerek silinmesi,
-Taşınabilir veri kayıt cihazlarında tutulan verilerin şifreli olarak depolanması ve silinebilir olması,
-Kağıt ortamında bulunan kişisel verilerin mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak çizilerek/boyanarak/silinerek karartılması,
-Merkezi sunucuda yer alan ofis dosyalarının işletim sistemindeki silme komutu ile silinmesi veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması,
– Veri tabanlarında kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silinmesi,
-Yok etme bakımından yalnızca kayıtlardan silmenin yeterli olmaması, anlaşılamayacak kadar küçük parçalara bölme, şifreleme anahtarlarının kopyalarının yok edilmesi, kayıt ortamlarının da de-manyetize, fiziksel deformasyon ya da üzerine yazma gibi yöntemlerle de geri döndürülemez hale getirilmesi işlemlerinin yapılması,
-Verilerin yok edilmesi veya verilerin işlendiği saklama ortamının sökülmesi,
-Anonim hale getirme bakımından, verinin, tüm doğrudan ve/veya dolaylı tanımlayıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek, ilgili kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi, bu kapsamda somut duruma göre değer düzensizliği sağlamayan (değişkenleri/kayıtları çıkartma, bölgesel gizleme, genelleştirme, alt ve üst sınır kodlama, örnekleme) veya sağlayan (mikro birleştirme, veri değiş tokuşu, gürültü ekleme) anonim hale getirme yöntemleri ya da istatiksel yöntemler (K-Anonimlik, L-Çeşitlilik, T-Yakınlık) kullanılması gibi önlemler alınmaktadır.
E. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Gerek Anayasa gerekse de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, 7İMMO kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 7İMMO, kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi Kanun ve ilgili diğer mevzuatta ön görülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak; veri sahibi kişi ile elektronik ortamda imzalanan sözleşmede ve ilgili diğer mevzuatta aksi öngörülmediği sürece yurt dışına aktarılabilir.
Yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, işbirliği yapılan çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Daha sağlıklı hizmet alabilmeniz amacıyla ve şirketimizin hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü ve yürütebileceği kampanyalar ile sunulan hizmet gereği kurulacak işbirlikleri dâhilinde faaliyetlerimizi yürütmek üzere “ad soyad, kimlik numarası, yaşanılan şehir, adres, doğum tarihi, e-mail adresi, telefon numarası” bilgileriniz, sözleşme ilişkisinde olduğumuz/olacağımız yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar, güvenlik, SMS ve mail gönderim hizmeti veren şirketler, sosyal medya hizmeti veren firmalar, anketörler ile alt yüklenicilere, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlar, hizmet ve altyapı sağlayıcılar ve iş ortakları gibi üçüncü kişilerle, üçüncü tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin teminen ve/veya elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ile paylaşılabilecektir.
Teknik ve idari altyapı ile elektronik sistemlerin (web sitenin) kurulması, geliştirilmesi, bakımı ile müşteri datalarının tutulması, çağrı merkezi süreçlerinin yönetilmesine yönelik hizmet alınan üçüncü kişilere işin gerektirdiği ölçüde aktarılabilmektedir.
Kullanıcının kimlik ve iletişim bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.
E.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması
Kanun’un tanımlar maddesine göre, kişisel verilerin aktarılması da ‘kişisel verilerin işlenmesi’ faaliyetidir. Bu itibarla, kişisel verilerin aktarılmasında, Kanun’un 8. ve 9. maddesi hükümlerine uygun hareket edilmektedir.
Şirketimiz E maddesi altında sıralanan veri türleri ve amaçları kapsamında, verinin işlenme amacına uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, üçüncü kişilere (7İMMO bağlı şirketlerine, iş ortaklarına, çalışanlara, taşeron veya tedarikçilere, kamu kurumlarına ve hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlara) aktarım gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.
Üye’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; tacir sıfatına haiz Üye’nin red imkanını kullanmasına kadar, tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.
E.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Şirketimiz, verinin işlenme amacına uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, yurtdışına aktarım gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, yurtdışına aktarımı konusunda ayrıca Açık Rıza Metninde veri sahibinden onay almaktadır. Kişisel verileriniz iş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki iş ortaklarımızla paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizi, arşivleme ve depolama amacıyla yurtdışında bulunan bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara gereken güvenlik önlemlerinin alınması ile aktarabilecek olup, burada işleme faaliyetine tabi tutulup saklanabilecektir.
Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVKK uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.
Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.
F. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
7İMMO, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında 7İMMO’nun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11’inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. 7İMMO, üyelik işlemi gerçekleşirken pop-up ile çıkardığı Aydınlatma Metni ile kullanıcıyı/ziyaretçiyi bilgilendirmekte olup, sitede yer alan üyelik sözleşmesini kabul eden ve siteye üye olan her kişi bu aydınlatmanın kendisine yapıldığını kabul etmektedir. Ayrıca üyeliği kabul edilen kullanıcılara gönderilen işlemsel e-postada söz konusu aydınlatma metni ile çerez politikasına da ayrıca yer verilmektedir.
Ayrıca, kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişilerin açık rızasının gerekli olduğu durumlarda, veri sahiplerinin belirli bir konuya ilişkin ve özgür iradeyle açıklanan rızalarının alınması adına kapsamlı aydınlatmalar yapılmaktadır.
Bunun yanında 7İMMO, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki tüm hususlar ile başta “hukuka ve dürüstlük kuralına” uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Politika belgesi başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve şeffaflığı sağlamaktadır.
G. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ile kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla alınacak veri güvenliğine ilişkin teknik, idari ve fiziki tedbirler almaktadır.
G.1. Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler
– Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve kesintisiz kullanılabilirliğini (erişilebilirliğini) sağlamak üzere sistemli, kuralları koyulmuş, planlı, yönetilebilir, sürdürülebilir, dokümante edilmiş, yönetimce kabul görmüş ve uluslararası güvenlik standartlarının temel alındığı faaliyetler yürütmektedir.
– Siber güvenliğin sağlanması adına, bunlarla sınırlı olmamak üzere, güvenlik duvarı ve ağ geçidi önlemlerinin alınması; çalışanların, tehdit teşkil eden internet sitelerine veya online servislere erişiminin önlenmesi; kullanılmayan yazılım ve servislerin bilgisayarlardan silinmesi; yazılım ve donanımların güvenlik açıklarına karşı en güncel sürümde olmasının sağlanması gibi önlemler almaktadır.
– Kişisel veri güvenliğinin takibi adına; bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrol edilmesi, bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi, tüm kullanıcıların log kayıtlarının tutulması, verilerin işlendiği herhangi bir cihazın üçüncü kişilerce bakım ve onarımının yapılması halinde verilerin kopyalanarak edinilmesinin önlenmesi gibi önlemler alınmaktadır.
– Kişisel veri içeren ortamların güvenliğinin sağlanması adına; kişisel verilerin saklandığı cihazların veya basılı evrakın çalınması, kaybolması, zarara uğraması gibi risklerin öngörülmesi ve hem bu riskleri önleyecek tedbirlerin alınması hem de bu risklerin gerçekleşmesi halinde zararların en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınmaktadır.
– Kişisel verilerin bulutta depolanması halinde; ilgili bulut depolama sistemlerinin ve sağlayıcılarının veri güvenliği tedbirleri incelenmekte, veri depolama hizmeti sağlayıcılarına iletilecek (yüklenecek) kişisel verilerin kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi, bulut ortamlarına şifrelenerek atılması, veri depolama hizmeti sağlayıcılarına erişilebilecek kişilerin, yerlerin, internet ağlarının sınırlandırılması ve denetlenmesi gibi önlemler alınmaktadır.
– Bilgi teknolojileri sistemlerinin tedariki, geliştirmesi ve bakımı kapsamında; mevcut sistemlerin doğru veri girişini kontrol etme ve doğru girilmiş bilginin işlem sırasında bozulmamasını sağlaması için uygulamaların içinde kontrol mekanizmaları kurulması, veri kaybına sebebiyet verebilecek hataların önlenmesi, donanımsal hatalarda cihazların üçüncü kişi firmalara gönderilmesi gereği doğduğunda veri depolayan parçaların gönderilmesinden sakınılması veya gerekli tedbirlerin alınması gibi önlemler alınmaktadır.
G.2. Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler
Şirketimiz, kişisel verilerin korunması adına, çalışanlarına farkındalık eğitimleri vermekte, çalışanlarını, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütleri almaktadır. Mevzuattaki değişiklikleri takip ederek gerekli güncellemelerde bulunma, kişisel veri aktarımı yapılması halinde veri aktarılan kişilerle yapılan sözleşmelerde kişisel veri sahiplerinin verilerinin korunması adına özel hükümler eklenmekte periyodik denetimler yapılarak riskler tespit edilmekte, kişisel verilerin mümkün olduğunca az tutulmasına çaba gösterilmekte ve sair idari tedbirler alınmaktadır.
G.3. Veri Güvenliğine İlişkin Fiziki Tedbirler
Şirketimiz, kişisel verilerin korunması adına, Şirketimize ait binalarda güvenlik önlemleri almakta, kişisel verilerin tutulduğu arşiv gibi ortamlarda yetkilendirmeler yapmakta, kişisel verilerin tutulduğu elektronik cihazların da güvenliğine yönelik tedbirler almaktadır.
G.4. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla Başkaları Tarafından Elde Edilmesi Halinde Alınacak Tedbirler
Şirketimiz, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu olarak bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
Şirketimiz herhangi bir ihlal halinde, kural olarak, ihlalin tespitinden itibaren 72 saat içinde Kurul bildirimini yapmayı öngörmektedir.
H. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ
Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine dair süreçleri yönetmek ve Kanun’un diğer tüm gereklerini yerine getirmek üzere, Kişisel Verileri Koruma Birimi oluşturmuştur. İşbu birim ayrıca tarafınıza ait kişisel verilerin korunması ve taleplerinizin cevaplanması kapsamında çalışmaktadır.
Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini 7İMMO’ya iletmeleri durumunda talepler niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, 7İMMO tarafından KVK Kurulunca veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda, kişisel verileri Şirketimizce işlenen ilgili kişilerin, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak;
– Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.
Bu kapsamda veri sahipleri taleplerini yazılı olarak 7İMMO’ya iletebileceklerdir.
7İMMO olarak sizden haber almak (özellikle beklentilerinizi karşılamadığımızı veya daha iyisini yapabileceğimizi düşündüğünüzde) bizim için her zaman önemlidir.
Şayet;
• Bu Politika ile ilgili herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa,
• Kişisel verilerinizi kullanmayı sonlandırmamızı istiyorsanız,
• Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak veya bir şikâyetinizi iletmek istiyorsanız,
İşbu bildirimlerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı da içerir şekilde şirket merkezimiz olan ikitelli Osb Mah. 6.Cadde Beyaz Tower No:1 D:30 Başakşehir-İstanbul TURKİYE adresineposta yolu ile ulaştırabileceğiniz gibi şirketimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden kisiselverilerim@7immo.comadresine elektronik posta yolu ile yahut 7İMMO sevens01.kep.tr kep adresine e-imzalı olarak veya ya da KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.
Bildirimlerinizi fiziken iletmek isterseniz Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanmış olan Başvuru Formu [HA9]aracılığı ile de yapabilirsiniz.
I. VERİ SAHİBİNİN ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ALMA KONUSUNDAKİ OLUMLU VEYA OLUMSUZ TERCİHLERİNİ NASIL DEĞİŞTİREBİLECEKLERİ
7İMMO tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olduktan daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman aşağıdaki adımları uygulayarak değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.
• Hesabınıza girin.
• Daha önce işaretlemiş olduğunuz tercihin yanındaki işareti kaldırın.
• “Update-Güncelle” butonuna tıklayın.
Bu işlemi tamamladığınızda size ileride tercih etmediğiniz ticari ileti alma kanalı ile ileti gönderilmemesini garanti altına almak için profilinizi güncelleyeceğiz. 7İMMO birbiriyle bağlı birçok hizmet içeren kompleks bir web programına sahip olduğu için sistemlerimizi güncellememizin birkaç gün sürebileceğini ve bu sebeple talebinizi işleme koyarken bizden mesaj almaya devam edebileceğinizi lütfen unutmayın.
Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan lütfen emin olunuz.
J. UYGULAMA ve YÜRÜRLÜK
İşbu Politika’da düzenlenen hususlar, Kanun’a ve ikincil mevzuata tabi olup, Politika ile mevzuat hükümleri arasında çelişki olması halinde, mevzuat hükümleri uygulanacaktır. İşbu Politika, Şirketimizin internet sitesinde (https://www.7immo.com) yayımlanır ve yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüktedir.
7İMMO bu Politika’da yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında web sitesi üzerinden veya mobil uygulama gibi diğer 7İMMO hizmetlerinde veya tarafınıza ait eposta gibi başka iletişim yollarıyla iletişim kurarak gerekli bilgilendirmeler yapılır.
K. GÜVENLİK ZAAFİYETİNİN RAPORLANMASI
7İMMO olarak, güvenlik konusunda herhangi bir riski kabul etmemekteyiz. Herhangi bir teknoloji sorununu fark ederseniz bize bildiriniz. Güvenlik zaafiyetinin detaylarını, bu zaafiyeti aynen görebilmek veya doğrulamak için ne yapmamız gerektiğini açıklayan bir e-postayı, iletişim bilgilerinizi ve şirket adınızı da içerecek şekilde kisiselverilerim@7immo.com adresine gönderiniz. Bildirimlerinizi fiziken iletmek isterseniz ek niteliğindeki Veri İhlal Formu [HA11]aracılığı ile de yapabilirsiniz.