MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI:

SEVEN GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ

Adres: İkitelli OSB Mah.6.Cad.Beyaz Tower No:1 D:30 Başakşehir İstanbul TÜRKİYE

Telefon: (0212) 255 47 35

E-mail: info@7immo.com

ALICI:

Şirket Unvanı :

Vergi No :

Vergi Dairesi :

Ticaret Sicil No:

Adres :

Telefon :

E- mail :

MADDE 2 -TANIMLAR

İşbu Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakan

:

Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık

:

Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun

:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu,

Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü ticari işlemin/işlerin konusunu,

Satıcı

:

Ticari veya mesleki amaçlarla mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi (SEVEN GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ ),

Alıcı

:

Bir mal veya hizmeti ticari amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi taciri (Müşteri),

İnternet Sitesi

:

Satıcı’ya ait www.7immo.com adlı internet sitesini,

Sipariş Veren

:

Bir mal veya hizmeti Satıcı’ya ait www.7immo.com adlı internet sitesi üzerinden ticari amaçlarla talep eden gerçek ya da tüzel kişi taciri,

Taraflar

:

Satıcı ve Alıcı’yı,

Sözleşme

:

Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Ürün veya Ürünler

:

Alışverişe konu olan taşınır eşya ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri,

KVKK

 

TBK

 

ifade eder.

 

:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 

:6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nu

 

 

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE İŞİN NİTELİĞİ

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.7immo.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Listelenen ve sitede ilan edilen en güncel fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler Satıcı tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. İnternet sitesinde ödeme sayfasında yer alan ‘Ön Bilgilendirme Formu’ ve siparişe ait faturalar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçalarıdır.

 

İşbu Sözleşme hükümleri, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda “tacir” olduğundan ve/veya Taraflar tacir olmasalar bile Sözleşme konusu iş “ticari iş” sayıldığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine tâbidir. Sözleşme konusu işe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uygulanmaz. Bu kapsamda; Alıcı bakımından, tüketici mevzuatı anlamında “tüketici” tanımı geçerli olmadığından, Alıcı, belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir. Alıcı işbu durumu peşinen kabul eder.

 

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme Alıcı tarafından __/__/____ tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir.

MADDE 5 – MAL VEYA HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmet, Alıcının teslimini talep etmiş olduğu _______________________________ adresinde bulunan ___________________________’a yahut adreste bulunan 18 yaşından büyük kişiye teslim edilecektir.

MADDE 6 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Ancak; Satıcı, internet sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dâhilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmiş ise, belirtilen süreler içerisinde, belirtilen şartlar dâhilinde yapılan alışverişlerde teslimat masrafı Satıcı’ya ait olacaktır. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde mal/hizmeti teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise; Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 7 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ İLE SORUMLULUKLARI

Alıcı,

İnternet sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat ve kargo bedeli ile iade koşullarına ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri,

Satıcı’nın unvanı, adres ve iletişim bilgileri ve şikâyetlerini iletmesi için gerekli iletişim bilgilerini,

Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikâyetlere ilişkin çözüm yöntemlerini,

Cayma hakkının olmadığı hususunu,

Tacirlerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Ticaret Mahkemesine yapabileceklerine dair bilgileri,

bu Sözleşme’nin kabulü ile kurulmasından ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce basiretli tacir sıfatıyla okuyup incelediğini ve anlayarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden ünce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Alıcı ayrıca Satıcı tarafından uygulanan ve Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcı ile elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda Satıcı’ya verdiği izinler, Alıcı’nın ve Satıcı’nın kanuni hakları ve tarafların haklarını kullanım usullerini İnternet Sitesi üzerinden yayınlanan Politika ve Duyurular aracılığıyla öğrendiğini beyan ve kabul eder.

Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir. Alıcı, promosyon veya kampanya gereği Satıcı tarafından kendisine teslim edilen bilabedel ürünlerden Satıcı’yı sorumlu tutmayacağını, tüm taleplerden ürün üreticisinin münhasıran sorumluluğunu kabul ve beyan eder.

Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, gümrük problemleri, ithalat-ihracat sorunları, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya Satıcı’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde hiç ve/veya gereği gibi süresinde teslim edemez ise, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den ve/veya üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Satıcı; ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum sözleşmelerin bir ihlali olarak kabul edilemez. İşbu halde Satıcı, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı Alıcı tarafından bildirilen banka hesabına bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ila 4 (dört) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını ve Satıcı’dan buna yönelik herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken yahut sipariş oluşturma, iptal ve/veya teslimat süreçlerinin idame ettirilebilmesi için bizatihi verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun ve kişisel ve sipariş bilgilerinin kendisine ait olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, arama yoluyla satış kanalını [HA1]tercih ederek Satıcı’nın müşteri hizmetleri temsilcisine sipariş oluşturması için zaruri olan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde vereceğini, kendi özgür iradesiyle vermiş olduğu işbu bilgilere yahut internet sitesi üzerindeki hesap erişimine ilişkin olarak sonradan ilgili bilgilerin rızası dışında ele geçirildiği yahut hesabına izinsiz erişim yahut gizlilik ihlali iddiasında bulunamayacağını, öyle ki bu durumlara muvafakati olduğunu, vermiş olduğu bilgilerin doğru olmaması halinde ise Satıcı aleyhine yöneltilebilecek her türlü talepten ve zarardan münhasıran kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı’nınwww.7immo.com internet sitesi üzerinden herhangi bir ödeme yöntemiyle gerçekleştireceği alışverişlerde, Satıcı’ya yapmış olduğu ödemeye istinaden gerçekleştirilecek nakit iade tutarları, yalnızca Alıcı’nın şirketine ait ve bildireceği IBAN bilgilerine yapılabilecek olup; ilgili IBAN bilgilerinin doğruluğuna ilişkin tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir, Alıcı’nın hatalı/yanlış bildirdiği hesap bilgilerine istinaden Satıcı’nın mükerrer ödeme yükümlülüğü doğmayacak ve hesap bilgilerine iade yapmakla birlikte sorumluluktan kurtulacaktır. Ayrıca Alıcı, ulusal ve/veya uluslararası kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele mevzuatını ve/veya politikalarını ihlal etmeyeceğini, ihlal etmeye dahi sebep olmayacağını; aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Satıcı nezdinde meydana gelebilecek her türlü zararı ilk yazılı talep üzerine derhal ve nakden gayrikabili rücu tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai, mali, idari ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın üyeye karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Satış fiyatı vergiler dahil toplam tutardır. İthalat vergileri, vergiler, gümrük masrafları ve harçlar Ürün fiyatına veya nakliye ücretine dahil değildir. Bu masraflar Alıcı’nın sorumluluğundadır. İthalattan alınan vergi, katma değer vergisi Alıcı adına Satıcı tarafından ödenebilmektedir. Sipariş(ler)e ilişkin iade, iptal ve benzeri işlemlerde; ilgili ürün/ürünler Alıcı’ya gönderi ülkesinden ihraç edildiğinden ek vergi harç ve masraflar oluşabilecektir, oluşabilecek işbu tutarlardan Alıcı sorumludur.

Sipariş(ler)e ilişkin iade, iptal ve benzeri işlemlerde; ürünün gönderi ülkesinden ihraç edilmesinden kaynaklanan ve Alıcı adına Satıcı tarafından ödenen ithalattan doğan vergi, KDV ve benzeri vergi ve harç tutarlarını Satıcı ilgili kurumlar nezdinde Alıcı adına işlem yaparak namına iade alabilir. Alıcı, ilgili ve tamamlayıcı işlemler için Satıcı’yı işbu sözleşme ile, ilgili kurumlar nezdinde KDV iade işlemleri için yetkili ve temsilci tayin etmektedir.

MADDE 8 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ İLE SORUMLULUKLARI

Satıcı, Sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve -varsa- garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Basiretli tacir sıfatına haiz Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Haklı gerekçelerle Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcıya bildirir. İşbu halde ödenen bedel ve varsa belgeler 30(otuz) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Alıcı tarafından karşılanacaktır.

Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, marka, model, materyal çeşitleri ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dâhil olmak üzere herhangi bir doğrudan/dolaylı zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Her halde; Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

MADDE 9 – ÖZEL ŞARTLAR

Satıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği ve herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Satıcı, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde Alıcı’lar için çeşitli zamanlarda koşulları, içeriği ve süresi Satıcı tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar (bir ve/veya birden fazla kategoriden aynı anda Satıcı tarafından belirlenecek tutarlarda alışveriş yapıldığı durumlarda Satıcı tarafından belirlenecek türdeki indirimlerin Alıcı’lara yansıtıldığı kampanyalar gibi) düzenleyebilecektir. Şu kadar ki, Alıcı’nın haklı bir nedenle satın aldığı ürünleri iade etmesi halinde, Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülür.

Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı’nın, İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını tek taraflı değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir, yazılı ön izin olmaksızın Alıcı veyahut başkaları tarafından kullanılamaz.

İnternet Sitesi’nden erişilen içerikler ile kullanıcıların bilgileri İnternet Sitesi’nin, İnternet Sitesi’nin veri tabanının ve ara yüzünün, tasarımı, metinleri, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi’nin tüm bileşenleri Satıcı’ya aittir ve/veya Satıcı tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. Bu kapsamda, Satıcı tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Satıcı’nın sayılan bileşenlerden ayrı ayrı ve/veya İnternet Sitesi’nden doğan her türlü hakkı saklıdır.

İnternet Sitesi’de yer alan her türlü fotoğraf, logo, grafik, marka, tasarım, faydalı model veya benzeri türden yazılı, görsel ya da işitsel içerikler Satıcı’ya aittir veya bu içerikler Satıcı tarafından yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Bu içeriklerin izinsiz kullanılması, kopyalanması, dağıtılması, izinsiz paylaşılması, yeniden satılması veya İnternet Sitesi’nde açıkça belirtilmeyen sair şekillerde kullanımı; telif hakları ihlali, fikri ve sınai mülkiyet haklarına tecavüz ve haksız rekabet başta olmak ve fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki mevzuatın ihlalini doğurabilir. Satıcı; böyle bir durumda ihlali, tecavüzü veya sair hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak ve/veya yasal haklarını tesis amacıyla her türlü hukuki önlemi alma hakkını haizdir.

 

MADDE 10 – SÖZLEŞMEYE KONU OLAN MAL VEYA HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/Hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli Ön Bilgilendirme Formu’nda ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 11 – MAL VEYA HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu sistemde kayıtlı elektronik posta adresine yahut telefon kanalıyla yapılan satışlarda Alıcı tarafından bildirilen telefon numarasına gönderilen örnek fatura, Ön Bilgilendirme Formu ve ürün ile birlikte Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Satıcı, Alıcı’dan elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak KVKK’ya tabidir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na www.7immo.com platformundan erişilebilecek olup, işbu Sözleşme uyarınca Satıcı, Alıcı’dan kişisel verileri toplar, kullanır, iletir ve işler. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası işbu Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin bir parçasıdır.

Kişisel verileri kullanımımızla ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için;

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası [HA2]bağlantısından ilgili politikaya erişebilir ve kisiselverilerim@7immo.com mail adresine e-posta göndererek söz konusu haklarınızı icra edebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresi, www.7immo.com üyelik süreciniz sırasında ibraz ettiğiniz e-posta adresi olmalıdır. Üye olduğunuzla ilgili makul çerçevede bir ispat sağlanmadıkça, diğer e-posta adreslerinden alınan taleplere cevap verilmeyecektir.

MADDE 13 – VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura, ön bilgilendirme formu ve ürün ile birlikte Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 14 – FAİZ

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı, çalıştığı bankaya karşı münhasıran sorumludur.

 

MADDE 15 – ÖDEME PLANI

15.1 Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. Ödeme Alıcısı bankaya karşı Alıcı münhasıran sorumludur.

15.2 Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

 

MADDE 16 – SATICININ AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU

16.1Hemen belirtmek gerekir ki; Satıcı’nın ayıptan doğan sorumluluğu işbu Sözleşme’nin onaylanmasıyla birlikte kaldırılmıştır. Basiretli tacir sıfatına haiz Taraflar, işbu hususu peşinen kabul ve beyan ederler. Ancak Satıcı’nın yazılı kabulü ve esaslı kusuru üzerine, Alıcı, Ürünün esaslı nitelikte ayıplı olmasından bahisle TTK ve TBK hükümleri uyarınca Ürünü iade edebilecektir. Alıcı, TTK gereği; sipariş etmiş olduğu Ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolünü yapmakla sorumlu ve yükümlüdür. Alıcı, teslim edilen Ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde TTK uyarınca, durumu Satıcı’ya en geç 3 (üç) gün içerisinde yazılı şekilde ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde; Alıcı, TBK gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacak ve herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

16.2 Alıcı’nın, kendisine teslim edilen Ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve teslim tarihinden itibaren en geç 8 (sekiz) gün içerisinde Ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal Satıcı’ya yazılı olarak ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde; Alıcı, TBK gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacak ve herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

16.3 Alıcı, ayıp ihbarı ile birlikte Satıcı’yla sesli görüşme yoluyla iletişime geçip iade talebini bildirdikten ve info@7immo.comelektronik posta adresine bildirimde bulunduktan sonra, Ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Alıcı’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle ve garanti/kullanım belgeleriyle birlikte eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, irsaliye ve faturanın tüm asıl ve kopyalarının da ürünlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

16.4 Sadece Türkiye sınırları içerisinde, Alıcı’nın ilgili Ürün’ü Satıcı tarafından belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği Ürünü, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan ve zarardan yahut her türlü kayıptan Satıcı sorumlu değildir. Satıcı’nın Türkiye dışında ülkelerde kullanılacak iade/iptal hakkına istinaden ürünlerin iadesinden doğacak masrafları, iade edilen ürünlerin tutarından mahsup etme hakkı yahut Alıcıları ürünlerin iade kargo bedelinden münhasıran sorumlu tutma hakkı ve yetkisi saklıdır. Haklı gerekçe ile iade nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi ve/veya kampanya şartlarının sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı ve/veya kargo bedeli iptal edilir ve iadeye istinaden yapılacak ödemeden mahsup edilir. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı, Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Türk ticaret mevzuatı hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

16.5Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi normal olmayan bir durum varsa; Alıcı teslimat görevlisinden derhal tutanak hazırlamasını talep etmelidir. Aksi halde; Alıcı, TBK gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacak ve herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

16.6Satıcı, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında Ürünün kendisine eksiksiz teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak inceleyecek; Alıcı’nın beyanlarında haklı olması halinde ayıplı Ürünü değiştirerek veya yerine farklı bir Ürün temin ederek Alıcı’ya tüm masrafları kendisince karşılanmak üzere teslim eder. Alıcı, dilerse, Satıcı’ya yazılı olarak bildirmek kaydıyla ücret iadesi de talep edebilir. Bu takdirde ücret iadesi 30 (otuz) gün içinde yapılacaktır.

16.7 İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, tamir imkanının olmaması, ayıplı materyalin bulunamaması ya da benzeri zorlayıcı sebepler yahut imkansızlık nedeni ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, Satıcı ürün bedelini Alıcı’ya, herhangi bir faiz veya masraf ödemeksizin, tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini beyan ve taahhüt eder.

16.8 Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup, Alıcı ve Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdürler.

16.9Alıcı veya üçüncü kişi tarafından haklı gerekçeler ile iade edilmek istenen Ürünlerin faturası kurumsal ise, Alıcı, ürünleri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermesi gerekmektedir. Aksi halde; faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Alıcı, işbu hususu bildiğini ve ilgili iade faturalarını Satıcı’ya usulüne uygun şekilde iletmediği takdirde iade hakkını kullanamayacağını ve Satıcı’ya herhangi bir talep yöneltemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE 17 – İADE PROSEDÜRÜ

Alıcı’nın haklı gerekçelerle ve Satıcı’nın kabulü üzerine ayıplı ürüne ilişkin iade hakkını yasal mevzuatta yer alan süreler içerisinde kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya mahkeme kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Alıcı, ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Satıcı ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Alıcı’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Satıcı’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

b) Kapıda Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

……………………………………………………………………

 

 

MADDE 18 – TACİRE KESİLEN FATURA VE CARİ HESAP VİRMAN ONAYI

18.1 İşbu Sözleşme’de siparişi oluşturan Alıcı’nın faturayı kendi nam ve hesabına değil, üçüncü bir şirket ve/veya tüzel kişi (bu ibare ile gerçek kişi tacir de dâhil olmak üzere) adına düzenlemek istemesi halinde; Alıcı verdiği fatura bilgilerinin doğruluğunu, cari hesapta Alıcı adına düzenlenecek fatura tutarlarının ve borç tutarlarını, Alıcı’nın beyan ettiği şirket ve/veya tüzel kişi cari hesabına virman yapılmasına onay verdiğini ve alacağın temliki hükümlerine göre borcun Alıcı’nın beyan ettiği ticari unvan ve vergi numaralı şirket/tüzel kişi adına düzenlenmesini kabul ettiğini beyan eder. Alıcı fatura bilgisini beyan ettiği şirket ve/veya tüzel kişinin ticari unvanının, vergi dairesinin ve numarasının, adres bilgisinin hatalı olmasından ve ilgili şirket/tüzel kişinin borcu kabul etmemesi halinde doğacak sorumluluğu ve Satıcı’nın bu işlemden doğan tüm maddi ve manevi zararlarını tazmin etmeyi kabul, gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. Öyle ki; Alıcı’nın tüketici olmaması nedeniyle TTK ve TBK hükümleri uygulanacaktır.

18.2 İnternet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşme’nin internet sitesi üzerinde yahut işbu Sözleşme’nin iletildiği kanal üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

MADDE 19 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ilk yazılı talep üzerine derhal ve nakden gayrikabili rücu ödemeyi kabul eder.

MADDE 20 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olup; Sözleşme’nin uygulanmasında, İstanbul Merkez (Çağlayan) Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri kesin yetkili ve görevlidir.İşbu Sözleşme’ye ilişkin her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku ve kanunları uygulanacaktır.

MADDE 21 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Alıcı, Satıcı’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını, borçlarını, alacaklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. Satıcı ise işbu Sözleşme’den doğan alacaklar ve borçlarını herhangi bir izne tabi olmaksızın temlik ve nakil edilebilir.

MADDE 22 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, Satıcı’ya bildireceği adres bilgisinin kanuni ikametgâhı olduğunu ve bu adrese yapılacak tebligatların ve ihbarların kendilerine ulaşmış kabul edileceğini ve adres değişikliği sözleşmenin karşı tarafına yazılı olarak bildirilmedikçe Tebligat Kanunu’nun ilgili maddelerince geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar ve elektronik posta/telefon/görüşme kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

22 (yirmi iki) ana maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, __/__/____ tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı anda derhal yürürlüğe girmiştir. Satıcı, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, işbu Sözleşme’yi ve eklerini dilediği zaman güncelleyebilir veya sair şekilde değiştirebilir.